• CHINESE
 • SITEMAP
:::
:::

 

 

 

 

Waishuangsi Campus: No.70, Linhsi Road, Shihlin District, Taipei City 111, Taiwan, R.O.C.

City Buses
 ● 255, 268, 304, 620, 645, minibuses 18 and 19, red 30 —Soochow University_Ch'ien Mu House stop

 ● 557 —Soochow University stop

MRT
 ●Shihlin stop, transfer buses 255, 304, 620, minibuses 18 and 19, red 30 —Soochow University stop

Train
 ●Taipei Station, transfer MRT to Shihlin stop, transfer buses 255, 304, 620, minibuses 18 and 19, red 30
  — Soochow University stop

Driving
 ●Sun Yat-sen Highway → Chongqing N. Rd. interchange (to Shihlin)→ Chongqing N. Rd. Sec. 4 → Bailing Bridge
  → Zhongzheng Rd. →Fulin Rd. → Zhishan Rd. → Waishuangsi Campus

Waishuanghsi Campus Location

 

 

Downtown Campus:No.56, Section 1, Kueiyang Street, Chungcheng District, Taipei City 100, Taiwan, R.O.C.

City Buses
 ● 3, 38, 235 ,245, 270, 304, 652, 663 — Soochow University Downtown Campus stop
 ● 212, 238, 243, 304 — Xiaonanmen stop

MRT
 ●Xiaonanmen or Ximen stop (within walking distance)

Train
 ●Taipei Station, transfer MRT to Xiaonanmen or Ximen stop(within walking distance)

Driving
 ●Sun Yat-sen Highway → Chongqing N. Rd. interchange(to Taipei) → Chongqing N. Rd. Sec. 3
  → Chongqing S. Rd. →Kueiyang St. → Downtown Campus

Downtown Campus Location